หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางอรุณี ผลอินทร์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ ศรีวิเศษ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • thumbnail

  นางดวงเนตร พิมพ์ดี

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)