หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายปณะวัจน์ ธสวัสดิ์มั่นคง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายธีรโชต สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางทิพวรรณ ทวีธนบุญภา

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง