หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หน้าหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายปณะวัจน์ ธสวัสดิ์มั่นคง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางทิพวรรณ ทวีธนบุญภา

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายธีรโชต สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางทิพวรรณ ทวีธนบุญภา

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา