หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเจริญ เสือชุมแสง

  ประธานสภาฯ อบต.

 • thumbnail

  นายเอกภพ พิมพ์ดี

  รองประธานสภาฯ อบต.

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  เลขาสภาฯ อบต.

 • thumbnail

  นายไพรัตน ศรีสุรินทร์

  สมาชิกสภา หมู่ 1

 • thumbnail

  นายหวาน ทองประเทือง

  สมาชิกสภา หมู่ 1

 • thumbnail

  นายมนตรี เนตรดำกูล

  สมาชิกสภา หมู่ 2

 • thumbnail

  นายกิตติธัช สมบูรณ์

  สมาชิกสภา หมู่ 3

 • thumbnail

  นางสมคิด สงครามรอด

  สมาชิกสภา หมู่ 4

 • thumbnail

  นายสุด แสวงดี

  สมาชิกสภา หมู่ 4

 • thumbnail

  นายภมร สินปรุ

  สมาชิกสภา หมู่ 5

 • thumbnail

  นายวีระ เสือชุมแสง

  สมาชิกสภา หมู่ 5

 • thumbnail

  นางละมุน กล่อมพระทัย

  สมาชิกสภา หมู่ 6

 • thumbnail

  นางบังเอิญ เจียมใจ

  สมาชิกสภา หมู่ 7

 • thumbnail

  นายทองพูน หุ่นเนตร

  สมาชิกสภา หมู่ 7

 • thumbnail

  นางน้ำรินทร์ เฉียงพิมาย

  สมาชิกสภา หมู่ 8

 • thumbnail

  นายฐิติวัฒน์ ขำเอนก

  สมาชิกสภา หมู่ 8

 • thumbnail

  นายคนอง ดีด้วยชาติ

  สมาชิกสภา หมู่ 9

 • thumbnail

  นายรัฐธนินท์ ธนะกุลเตชะโชติ

  สมาชิกสภา หมู่ 10

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ วิเศษฤทธิ์

  สมาชิกสภา หมู่ 10

 • thumbnail

  นายกัมปนาท กิตติพันธ์

  สมาชิกสภา หมู่ 11