หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  ปลัด

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หน้าหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยสุดา พรมหงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววาสนา พระนารายณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐชยา เดชาสุรักษ์ชน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ โจมแก้ว

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายสาวิตร ขำวงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายคณิศร เสือชุมแสง

  พนักงานจ้างทั่วไป